ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η εταιρεία «ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΕ.» (στο εξής η «Διοργανώτρια») διοργανώνει στο πλαίσιο της 86ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης κλήρωση για την προσφορά καυσίμου CNG/FΙSIKON αξίας χιλίων (1.000) Ευρώ. H ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται και εξαντλείται στην παροχή του δώρου στον νικητή για τους σκοπούς της παρούσας Κλήρωσης.
Δικαίωμα συμμετοχής στην Κλήρωση έχουν όλοι, όσοι είναι ενήλικοι και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, όπως αυτή ορίζεται στις σχετικές διατάξεις και οι οποίοι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους παρόντες Όρους. Δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό το κάθε είδους προσωπικό της Διοργανώτριας, οι σύζυγοι καθώς και οι συγγενείς των ανωτέρω μέχρι και δευτέρου βαθμού.
Για να θεωρηθεί ότι κάποιος δηλώνει συμμετοχή στην Κλήρωση θα πρέπει να επισκεφθεί την επίσημη ιστοσελίδα της FISIKON ή την επίσημη σελίδα Facebook της Fisikon ή την επίσημη σελίδα Instagram της Fisikon, να πατήσει έναρξη στη σχετική σελίδα του διαγωνισμού, να απαντήσει σωστά στις 2 ερωτήσεις της πρώτης ενότητας της φόρμας, να συμπληρώσει τα προσωπικά του στοιχεία καθώς και αν διαθέτει όχημα CNG ή αν προτίθεται να αγοράσει και να υποβάλλει την φόρμα ηλεκτρονικά. Το δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό λήγει την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 22:00.
Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί παρουσία συμβολαιογράφου στις 18 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 και θα προβληθεί ζωντανά μέσω της επίσημης σελίδας Facebook FISIKON.
Η Διοργανώτρια θα παρέχει στους 15 νικητές της Κλήρωσης καύσιμο Cng/FISIKON αξίας 1.000 ευρώ, προκειμένου να το χρησιμοποιήσει έκαστος σταδιακά σε όχημα δικό του ή α’ βαθμού συγγένειας, εντός ενός έτους από την ανακήρυξή του ως νικητή και σε κάθε περίπτωση μέχρι τη λήξη της Διεθνούς ‘Έκθεσης Θεσσαλονίκης 2023.
Το δώρο θα αποδοθεί στον νικητή μετά από σχετική ενημέρωσή του με βάση τα στοιχεία επικοινωνίας που έχει δηλώσει στη φόρμα συμμετοχής και με την προσκόμιση της άδειας κυκλοφορίας οχήματος που κινείται με καύσιμο φυσικό αέριο (εργοστασιακό ή εκ μετατροπής) που ανήκει στον ίδιο ή σε πρόσωπο α βαθμού συγγένειας.
Σε περίπτωση που μετά την πάροδο δέκα (10) ημερών από τη λήξη του Διαγωνισμού και την ανάδειξη δεν έχει καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή, το δώρο απόλλυται γι’ αυτόν και καλούνται οι επιλαχόντες με την σειρά που κληρώθηκαν. Για τους επιλαχόντες ισχύουν εκ νέου τα ανωτέρω.
Κάθε Συμμετέχων στο Διαγωνισμό με την υποβολή της συμμετοχής του θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους διεξαγωγής του διαγωνισμού. Οι όροι του διαγωνισμού αναρτώνται σε ευκρινές σημείο στην επίσημη ιστοσελίδα της Fisikon.
Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει σε σχέση με τους συγκεκριμένους Διαγωνισμούς αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο.
Η φόρμα συμμετοχής στο διαγωνισμό συλλέγει το ονοματεπώνυμό σας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ούτως ώστε να σας ενημερώσουμε για τα αποτελέσματα της κλήρωσης σε περίπτωση που κληρωθείτε ως νικητής και για μελλοντικές προωθητικές ενέργειες.
Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει το ένα (1) έτος και σε πλήρη συμμόρφωση με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις, ιδίως του Κανονισμού 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων - GDPR).
Για περαιτέρω πληροφορίες και συμβουλές, σχετικές με τα δικαιώματά σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, Τηλεφωνικό Κέντρο: 2106475600, Fax: 2106475628, E-mail: contact@dpa.gr
E-mail επικοινωνίας με το Fisikon: fisikon@depa.gr
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Ελληνικα
//]]>